Mededeling over het gebruik van persoonsgegevens

Mededeling over het gebruik van persoonsgegevens op grond van art. 13 en 14 EU Verordening 2016/679 (hierna "GDPR").

Dank u voor het kiezen van de Olimpia Splendid App. De privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze klanten is voor ons van het grootste belang. Daarom streven wij er voortdurend naar om gegevens nauwkeurig, rechtmatig en transparant te gebruiken in overeenstemming met de rechten van de betrokkene. Met deze mededeling willen wij aangeven hoe en waarom wij de persoonsgegevens van onze klanten verzamelen, opslaan, delen en gebruiken, en welke keuzes en rechten zij vrij kunnen uitoefenen.
 
1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Ons bedrijf verwerkt de persoonsgegevens die door de klant worden verstrekt bij de registratie en tijdens het gebruik van de App:

- versie en type besturingssysteem op het mobiele apparaat
- serienummer van het apparaat
- geolokalisatiegegevens
- IP adres
- e-mail adres
 
Ons bedrijf verzamelt anonieme informatie in verband met het downloaden en het gebruik van de App uitsluitend voor het verzamelen van statistische gegevens over het aantal gebruikers dat de App heeft gedownload of actief gebruikt. In ieder geval gebruiken wij de verzamelde gegevens niet voor klantenprofilering, om producten aan te bieden of voor andere commerciële doeleinden.
Wij wijzen u er echter op dat de IT systemen en software procedures van derden die nodig zijn om de App te laten werken (Apple Store, Google Play) bij het verlenen van hun diensten bepaalde gebruikersgegevens kunnen verzamelen waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van de Internet communicatie protocollen, smartphones en andere gebruikte apparaten. Ons bedrijf is niet betrokken bij deze processen, die autonoom en uitsluitend door de respectieve verantwoordelijken voor de gegevensverwerking worden uitgevoerd, en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U wordt daarom verzocht ook de op deze platforms gepubliceerde privacyverklaringen te lezen alvorens de dienst te gebruiken. Door eenvoudigweg de App van uw mobiele apparaat te verwijderen, stopt ons bedrijf met onmiddellijke ingang de verzameling van verdere gegevens.
 
2. REDEN EN WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS
De bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het downloaden en activeren van de App. In het bijzonder moet de gebruiker, om de App te downloaden en uitsluitend om redenen die verband houden met het verlenen van de dienst, de App toegang verlenen tot bepaalde bronnen van het mobiele apparaat, zoals de geolokalisatiegegevens van het apparaat.


Als bedrijf moeten wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bepalingen, zoals de verplichting om gegevens op te slaan in overeenstemming met de commerciële en fiscale wetgeving. Daarom verwerken wij de persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, terwijl wij er tegelijkertijd voor zorgen dat de persoonlijke gegevens van een individuele klant alleen in aanwezigheid van een wettelijke verplichting aan de openbare en gerechtelijke autoriteiten worden bekendgemaakt.

Om een gerechtvaardigd belang namens de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking na te streven (bijv. verdediging in rechte van de rechten van de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking).De rechtmatige grondslag voor de verwerking is de toestemming die de betrokkene heeft gegeven onder punt a), de nakoming van de wettelijke verplichtingen onder punt b) en het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking onder punt c).
 
3. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS
De gegevens van de Klant worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, verwerkt met behulp van elektronische of computerhulpmiddelen in voortdurende en essentiële overeenstemming met de beveiligingsmaatregelen van art. 32 van de GDPR en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien worden de gegevens beheerd en beschermd op locaties met gecontroleerde toegang. De persoonsgegevens worden verwerkt zoals bepaald in art. 4(2) van GDPR, namelijk: gegevensverzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, koppeling, vergrendeling, communicatie, wissen en vernietiging. Wij beperken de toegang tot klantgegevens uitsluitend tot degenen die deze voor legitieme en relevante doeleinden moeten gebruiken. In ieder geval worden deze gegevens verzameld en verwerkt zonder dat er sprake is van profilering.
 
4. HOE LANG WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN?
De gegevens worden rechtstreeks bij de klant verzameld, van het Olimpia Splendid product of van zijn mobiele apparaat via onze App. Wanneer de wet geen specifieke opslagvereisten oplegt, bewaren wij de persoonsgegevens van de klant gedurende de termijn die in het App-abonnementscontract is aangegeven plus een verdere periode van 10 jaar en zes maanden of 15 jaar en zes maanden vanaf het einde van het contract (afhankelijk van de voorwaarden voor verjaring van rechten ten aanzien waarvan wij ons mogelijk moeten verdedigen of van de wettelijke eis