Organisatiemodel en ethische code

Ons succes is afhankelijk van het begrijpen en delen van de verwachtingen van de markt met betrekking tot ethische normen. De Olimpia Splendid Code of Ethics zorgt ervoor dat onze kernwaarden duidelijk zijn gedefinieerd en vormen de basis van onze bedrijfscultuur.

DOWNLOAD THE CODE OF ETHICS

Algemene principes
Bij het bereiken van onze doelstellingen streven we er bij Olimpia Splendid naar om op een stabiele manier waarde te genereren ten behoeve van aandeelhouders, personeel, klanten en leveranciers binnen het kader van de huidige wettelijke regelgeving. Daarom moet de uitvoering van ons bedrijf altijd voldoen aan de principes van loyaliteit, legaliteit en eerlijkheid. Iedereen die bij Olimpia Splendid werkt, zet zich in om deze principes zonder uitzondering na te leven en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd binnen het kader van hun verantwoordelijkheden.

Gedragsregels
Olimpia Splendid erkent en respecteert het recht van haar werknemers en medewerkers om deel te nemen aan activiteiten buiten de activiteiten die ten behoeve van het bedrijf worden uitgevoerd, mits deze activiteiten wettelijk zijn toegestaan en verenigbaar zijn met de verplichtingen die zij als werknemers van het bedrijf zijn aangegaan. In ieder geval moeten alle situaties worden vermeden waarin een belangenconflict kan ontstaan, of die het vermogen om onpartijdige beslissingen te nemen in het beste belang van het bedrijf in de weg kunnen staan.

Whistleblowing Reports 
Krachtens Wetsdecreet 24/2023 kunnen meldingen van overtredingen van de Ethische Gedragscode door de geadresseerden rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen worden gericht via de link Klokkenluidersmeldingen

Lees de meldingsprocedure
 

Organisatie- en Beheersmodel
De Ethische Code van Olimpia Splendid, die hier wordt gepubliceerd, is een integraal onderdeel van het Organisatie- en Beheersmodel dat op 21 december 2023 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Download het Organisatie- en Bestuursmodel - Algemeen Deel